دیود نوری (Light Diod)

این نوع دیود به صورت معکوس بایاس میشود و شدت جریان بایاس معکوس تقریبا متناسب با شدت نور تابش شده به سطح آن میباشد. این نوع دیود در واقع یک پیوند P-N معمولی است که در یک پوشش پلاستیکی که یک طرف آن شفاف میباشد قرار گرفته است. با تابش فوتونهای نوری به محل پیوند و جذب این فوتونها توسط الکترونهای پیوندهای کووالان اتمهای نیمه هادی، به میزان حاملهای اقلیت افزوده شده و جریان این حاملها تشدید میشود.
دیودهای نوری در صنعت کاربردهای زیادی دارند. از جمله در خواندن اطلاعات کارتهای سوراخ شده کامپیوتری، شمردن اشیا در خط تولید، کلیدهای نوری و نیز در مخابرات فیبر نوری بکار میروند.