بنا به درخواست تعدادی از بازدید کنندگان یک پست شامل آدرس بیمارستانها و دراگ استورها تهران بزودی