سرکار خانم محدثه


اميد وارم که مشکل شما در زمينه ياهو مسنجر رفع شده باشد من خيلی منتظر موندم  ولی هيچ خبری از عملکرد شمانشد  برای تماس مجدد با  ای دی   majid2fun@yahoo.com   majid2fun   با من تماس بگير يد