پیغامهای خطا در دستگاههای موبایل
No Accessعدم آنتن دهی
No Network Coverag عدم دسترسی به شبکه
No Serviceسرویس وجود ندارد
imited Serviceمحدودیت سرویس
Network Busyشبکه شلوغ است
Number Busyکاربر مورد نظر مشغول است
Call Failedسوخت تماس
Chek Operator Service   ،  Call Endیکطرفه شدن خط
Contact Serviceخرابی سرویس تماس
System Failour Cantact Providerخرابی در اثر رطوبت و ضربه
Phone Startup Faildخرابی بر اثر ضربه یا ویروس
Ver Ipبهم ریختگی نرم افزار
Enter Phone Codeوارد کردن رمز دستگاه
Enter Pin Codeوارد کردن پین کد
Pin Blocked Enter Puk Codeوارد کردن رمز پوک
Sim Card Regected ، Wrong Cardسوختن سیم کارت
Insert Sim Cardقرار دادن سیم کارت
Plase Waitلطفا صبر کنید
Not Charge ، Reconect Chargeعدم قبول شارژ
Number Barred ،Check Subscriberقطع به علت بدهی
Error In Conectionعدم هماهنگی با شبکه