یکی از عزیزترین هام مطلب قشنگی گفت که واقعا حیفه که دوستان دیگه ندون
مطلب از اين قرارهبهترين چيز رسيدن به نگاهيست که از حادثه عشق تراست


تر به معنی نم ناکا اشتباه نکني