دوستان عزيز همانطور که قبلا قولشو بهتون دادم حالا وقت اون رسيده که به قولم عمل کنم يا به عبارتي (الوعده وفا)


دستو راتي که الان ميخوام آموزش اونها رو شروع کنم هم جزء دستو رات پيشرفته هست هم جزء دستورات مقدماتي پس براي سهولت در کار کاربران تصميم گرفتم که بصورت حروف الفبا پيش بريم تا هر کسي هر زمانيکه خواست بدونهکدوم دستور رو کجا پيدا کنه .
در ضمن از دوستاي عزيزم خواهش ميکنم اگر هرگونه ايرادي ميبينن ناديده نگيرن و بزنن توي سرمن تا من سريعتر براي رفع ايراد اقدام کنم.


حالا به یه پیام بازرکانیتوجه فرمائید

ما قصاص نمیکنیم .پس شما راحت باشید.www.irweb.persianblog.ir


دستورات از حرف A تا j میباشدdimtedit---------------dimted
dist---------------di
divide---------------div
donut---------------do
draworder---------------dr
dsettings---------------ds. ddrmodes. rm .se
dsviewer---------------av
dview---------------dv
ellipse---------------el
erase---------------e
explode---------------x
export----------------exp
extend---------------ex
extrude---------------ext
fillet---------------f
filter----------------fi
group---------------g
- groupe------------ -g
hatch------------- -h
hatchedit ---------------he
hide---------------hi
image---------------im
- image------------- -im
imageadjust--------------- iad
imageattach---------------iat
imageclip---------------icl
import---------------imp
insert---------------ddinsert ,i
- insert ------------- -i
interfere---------------inf
intersect---------------in
insertobj---------------io


خوب دوستان عزیز درس امروز تمام شد تا اونجایی که در توانم بود و حافظه یاری میکرد کلید هارو براتون توضیح دادم واگر هم خدا بخوادشاید یه روزی عملکرد دستورات رو هم براتون توضیح دادم بعد از هر درس خواهش میکنم اگر نکته ای ار قلم افتاده بود برام پیام بزارید یا email بزنید .خوب الان ساعت 3:50 دقیقه صبح روز شنبه هست و من فکر کنم خوابم میاد به همین مناسبت یه شعری سرودیم دوست داشتیم بخونیم دوست داشتیدبخونید

اسم این شعر رو گزاشتیم حرف خوب


حرف خوب نوشت دلش شاد شد
به دنیای دیگه رفت دلش باز شد
هرچه دید در خواب بود بیدارشد
هرکه در خواب دیده بود سردار شد