معرفی سایت تعدادی از دانشگاهها و مراکز مهم تحقیقاتی ایران
در سایت وبلاگ http://www.irweb.persianblog.ir


پژوهشگاه صنعت نفت ------------------------------------------- http://www.ripi.ac.ir
دانشکاه ازاد اسلامی منطقه یک ----------------------------------http://www.iauro.ac.ir
دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب ----------------------------http://www.azad.ac.ir
شبکه اطلاع رسانی رشد -----------------------------------------http://www.roshd.ac.ir
مر کز آموزش مدیریت دولتی --------------------------------------http://www.smtc.ac.ir
مر کز تحقیقات مواد و انرژی --------------------------------------http://www.merc.ac.ir
مر کز تحقیقات نجوم و فضا ----------------------------------------http://www.casr.ac.ir
مرکز قالب شهید رجایی ---------------------------------------------http://www.rhc.ac.ir
مرکز ملی اقیانوس شناسی-------------------------------------- --http://www.incoir.org
دانشگاه اصفهان ------------------------------------------------------http://www.ui.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز------------------------------------http://www.iauctb.prg
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال -------------------------------------http://www.iaunt.ac.ir
دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج ------------------------------------------- http://www.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران -------------------- http://www.iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ------------------------------------http://www.iaur.org
دانشگاه مهندسی مکانیک صنعتی شریف---------http://www.sina.sharif.ac.ir/~mechinfo
دانشگاه روابط بین الملل وزارت خارجه --------------------------------http://www.sir.ac.ir
دانشگاه تکنولوزی هوپیمایی کشور ------------------------------------http://www.carc.ac.ir
دانشگاه بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی -----------------------http://www.sphtums.com
پژوهشکده کودکان استثنایی ----------------------------------------------ttp://www.riec.ac.ir