بدون اينترنت و کامپيوتر رسيور خود رو آپگريدکنيد

لطفا بعد از انجام مراحل نتیجه رو گزارش کنید

50.gif     50.gif     50.gif

سلام به دوستان خوب و عزيزم :

Starsat sr-x1500و1600 هم بسیارخوشحال کننده ومفیدباشد

تمامی رسیورهایی که سال ساخت آنهاازماه7 میلادی2003
به بعداست می توانندبدون غم وغصه ودربدری به دنبال
پچ های جدیدوبدون نیازبه کابل
rs232 وحتی کامپیوتروازهمه
مهمترپراندن وسوزاندن فلاش به هنگام آپگریت خیلی راحت
وتنهادرعرض کمتراز5 دقیقه رسیورخودراآپگریت کرده وتمامی
کانالهای کارتی رابه صورت بازوبه روزداشته باشند
چه جوری؟
خیلی راحت ؛ من ابتدابرای دارنده گان رسیورهای استارسات
این مطلب راآموزش می دهم وسپس برای تمامی رسیورهابه
صورت کلی خواهم نوشت
وامااستارسات
1 –ابتداازمنوبه سراغ
Installation(نصب)رفته وبازدن پسورد
آنرابازمی کنیم پسوردمادرچهارتا(۰۰۰۰)است
2 –درقسمت انتخاب ماهواره به دنبال
nilesat گشته وبرروی
آن
ok می کنیم ودقت می کنیم که فرکانس آن11766 و27500
و
hor و3/4 باشد
3 –حالااین جهت که دقیقادرکنار
telstar12 قرارداردراتنظیم
می کنیم تاکانالهای این فرکانس قابل دریافت باشد
4 –حالابازهم ازمنووارد
Installationشده وبادادن پسوردگزینه های
آن رامشاهده می کنیم(یادتان باشدکه مابرروی ماهواره
nilesat
وهمین فرکانس بالابایدقرارداشته باشیم)
5 –خب حالابرروی گزینه
transfer data که مثلادراستارسات150
رنگ دکمه آن سبزمی باشد
ok می کنیم
6 –دوگزینه وجودداردگزینه اول
transfer main s/w مخصوص
آپگریت نرم افزاروبیانگر
id سخت افزارونرم افزاروid رسیوراست
بنابراین بازدن
ok واردشده ودوبارهok رابرروی کنترل فشارمی دهیم
حال منتظرمی مانیم تارسیورازطریق ماهواره
nilesat مبادرت به
ارتقاءنرم افزاروآپگریت رسیورنمایدوتا100%پیش برودوپس ازاتمام
بازدن
ok یازدنyes آپگریت راتائیدمی کنیم
7 –حالابه سراغ گزینه دوم
transfer channel می رویم وok را
می زنیم این گزینه لیست تمامی فرکانسهارادررسیورشماوارد
وبه روز می کندواین عمل اختیاری است اگرموافق هستید
ok
رابزنیدومنتظرشویدتابه طور100%پرشودوپس ازاتمام کاربازدن
Ok ویاyes کارصورت گرفته دررسیورراتائیدکنید
تبریک عرض می کنم شمابدون کمترین دردسررسیور
راآپگریت کرده وحالاازدیدن کانالهای جدیدآن لذت ببریدودیگرمنت
هیچ کس رابرای دریافت پچ نکشیدوسعی کنیداین جهت
nilesat
راهمیشه به طریقه سوئیچ حاضروآماده داشته باشیدضمن اینکه
این جهت
nilesat دارای کانالهای خوبی هم است هرچندکه
بیشترآنهاعربی باشد
وامادرموردرسیورهای دیگرنظیرهیوماکس ؛ استرانگ ؛دوو ؛ ال.جی نوکیا متاباکس
سامسونگ وبسیاری ازرسیورهای دیجیتال دیگر.....
1 –ابتداواردمنوی رسیورخودشده ووارد
Installationشویدو
درقسمت
status بررویstbupgrade رفته وفرکانس11766 و
27500 و
hor و3/4 راواردکنید(یادمان باشدکه درحهتnilesat باشیم)
2 –پس اززدن
ok شماباپیغام زیرمواجه خواهیدشد
Please waita moment
On checking if there is new S/w
حال اگررسیورشمادارای پچ جدیدباشدوبرای آن نرم افزارجدیدی
آمده باشدبلافاصله رسیورتان آپگریت شده وبه روزخواهدشداما
پچ جدیدی برای رسیورشمانوشته نشده باشدباپیغام زیرمواجه
خواهیدشد
Sorry! There is not available S/W now
حال اگرباچنین پیغامی مواجه شدیدازمنوخارج شده ومنصرف شویدو
مطمئن باشیدپچ جدیدقبل ازاینکه برروی اینترنت قراربگیردبه خاطر
تست برنامه نویسان پچ های جدیدابتدابرروی ماهواره قرارخواهدگرفت
وسپس بعدازاینکه باموفقیت همراه بودبرای استفاده عمومی برروی
اینترنت قرارمی گیرد
3 –حال فرض می گیریم که پچ جدیدبرای رسیورشمانوشته شده و
شماباهمین روش رسیورخودراآپگریت کرده ایدبنابراین باانجام مراحل
زیرموفقیت خودراتکمیل کنید
4 –به ترتیب باکنترل
menu\installation\default setting زده تاپچ
جدیدجایگزین پچ قدیمی شود
این کارچه مزایایی دارد؟
اول این که تمامی مراحل آپگریت ازابتداتاانتهارابه خودشرکت سازنده
رسیورواگذارمی کنیدودرصداشتباه به صفراست زیراتازمانیکه شما
دکمه
default settingراتائیدنکنیدهیچ اتفاقی دررسیورنخواهدافتاد
دوم اینکه دیگرازپریدن فلاش وپچ اشتباه دادن خبری نیست
وسوم اینکه ازنظروقت وهزینه کاملاراحت خواهیدشدوبرای دریافت
پچ ناقابل لازم نیست کلی غصه بخوریدومرتب به دنبال فرکانس جدیدوکدبازگشا
برای کانالهای کارتی باشیدوازهمه مهمتراینکه چون هررسیوردارای
لودرمخصوص وروش آپگریت خاص خودش است بنابراین شماازطریق
ماهواره فقط به یک روش مبادرت به آپگریت خواهیدکردودرنهایت
اینکه بایدهمیشه به دنبال راهکارجدیدبرای بهترشدن باشیم
. majid


ازاین پس خودتان بدون نیازبه کامپیوتررسیورخودراآپگریت کنید!!!

درطی این یکی دوسال گذشته به محض اینکه یک کانال
کارتی باتغیرکدقفل می شودافرادی که به نوعی وابستگی
به کانالهای موردعلاقه خوددارندبلافاصله بادلشوره خاص خود
دست به کارشده وباصرف ساعتهاوقت وهزینه دراینترنت دربه در
به دنبال پچ جدیدمی گردنداماحالابنده یک خبرخوش برای این
افراددارم پس ازروزهاوماههاکه به دنبال مراجع مختلف ساتلایت بودم
بامطالعه بسیارموفق شدم یک نکته کلیدی راکشف نمایم که
حتی می تواندبرای دارنده گان رسیورهای

/ 0 نظر / 55 بازدید