پیغامهای خطا در دستگاههای موبایل

پیغامهای خطا در دستگاههای موبایل

No Accessعدم آنتن دهیNo Network Coverag عدم دسترسی به شبکهNo Serviceسرویس وجود نداردimited Serviceمحدودیت سرویسNetwork Busyشبکه شلوغ استNumber Busyکاربر مورد نظر مشغول استCall Failedسوخت تماسChek Operator Service   ،  Call Endیکطرفه شدن خطContact Serviceخرابی سرویستماسSystem Failour Cantact Providerخرابی در اثر رطوبت و ضربهPhone Startup Faildخرابی بر اثر ضربه یا ویروسVer Ipبهم ریختگی نرم افزارEnter Phone Codeوارد کردن رمز دستگاهEnter Pin Codeوارد کردن پین کدPin Blocked Enter Puk Codeوارد کردن رمز پوکSim Card Regected ،Wrong Cardسوختن سیم کارتInsert Sim Cardقرار دادن سیم کارتPlase Waitلطفا صبر کنیدNot Charge ،Reconect Chargeعدم قبول شارژNumber Barred ،Check Subscriberقطع به علت بدهیError In Conectionعدم هماهنگی باشبکه
/ 0 نظر / 44 بازدید