دیود نورانی (LED—Light Emitted Diod)

دیود نورانی (LED—Light Emitted Diod)

فکر کنم که این نوع دیود را همه در وسایلی که به صورت روزمره از آنها استفاده میکنیم دیده باشیم. مثلا نمایشگر پنل جلوی رسیور از این نوع دیودها ساخته شده است. دیودها نورانی از بلور نیمه هادی گالیم ارسنیک (Ga-AS) ساخته میشوند.در این بلور بازده ترکیب مجدد الکترون آزاد و حفره بسیار بیشتر از بلورهای سیلیکن و ژرمانیم است.نکته دیگر در مورد این دیود این است که آزاد شدن انرژی در هر ترکیب مجدد به صورت تابش یک فوتون نوری است. در بلورهای سیلیکن و ژرمانیم این انرژی به شکل دما تلف میشود.ولتاژ آستانه هدایت دیودهای نورانی مادون قرمز تاسبز از 1.4 تا 2.9 ولت تغییر میکند.این دیودها به صورت مستقیم بایاس میشوند. با افزایش جریان مستقیم، تولید فوتونهای نوری زیادتر شده و ر نتیجه شدت نور تابشی افزایش میابد.
دیودهای نورانی همانطور که پیشتر گفتم در نمایشگرهای دیجیتال برای نشان دادن اعداد و یا حروف مورد استفاده قرار میگیرند. از جمله موارد مهم کاربرد دیودهای نورانی مادون قرمز، مخابرات فیبر نوری است.

/ 0 نظر / 215 بازدید