لیست بیمارستانهای تهران

بنا به درخواست یکی از دوستان

لیست وآدرس بیمارستانهای موجود در شهر تهران

 1. ردیف
 2. نام بیمارستان آدرس تلفن
 3. ٨٨٠٢٨٩٣١- 501 ارتش خ فاطمی غربی- خ اعتمادزاده- بالاتر از سفارت پاکستان ۵ ١
 4. ٨٨٨٢٨٠٠١- 502 ارتش خ طالقانی- چهارراه بهار ٣ ٢
 5. ٩۵٢٧۴۵- 503 ارتش خ آزادی- خ استاد معین- تقاطع مالک اشتر ۶ ٣
 6. ٨٨۴٠۵۴١۵- 504 ارتش خ دکتر شریعتی- خ قدوسی ٨٨۴٠٢٠١٣ ۴
 7. ٢٢۴۴٣٨٩٧- 505 ارتش چهارراه مینی سیتی- سه راه ازگل- انتهای بلوار اوشان ٢٢۴۴۵٨٩۶ ۵
 8. ٣٣١٩٠٣٨١- 506 ارتش م شهید کلاهدوز- ابتدای بزرگراه افسریه ٣ ۶
 9. ٨٨٩٠٢١۵۵- 15 خرداد خ کریم خان زند- آبان جنوبی ٩ ٧
 10. ٧٧٨١٠٨۴٠- 17 شهریور م امام حسین- خ دماوند- نبش خیابان هوایی ٧٧٨٣٢٧٠٠ ٨
 11. ٨٨٩٠٢٧٨۵- ٩ آبان خ کریم خان زند- خ آبان جنوبی ٩
 12. ٨٨٣٠٣١۶٣- ١٠ آپادانا خ سپهبد قره نی- نرسیده به کریم خان ۴
 13. ٧٧۶٠١٠٠١- ١١ آراد چهارراه بهار- خ سمیه ۶
 14. ١٢ آریا خ وصال شیرازی- نبش بلوار کشاورز ٨٨٩۶٧١٨١
 15. ۶۶٠٠١١٢۶- ١٣ آزادی خ آزادی- خ میمنت ٩
 16. ٨٨٧٣١٩٧٨- ١۴ آسیا خ بخارست- روبروی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی ٨٠
 17. ٢٢۴٠٣۵۶١- ١۵ آیت اله طالقانی اوین- جنب دانشگاه علوم پزشکی ٧٠
 18. ۵۵٣١١٨٣٢- ١۶ آیت اله کاشانی خ خزانه بخارائی- فلکه دوم خزانه ۵۵١١٣۵ و ۴
 19. ٢٢۶٣٠٠٨- ١٧ اختر خ شریعتی- خ پل رومی- خ شریفی- کوچه آذر ٢٢۶١٧۶١
 20. ۶۶٩٢۴٢١۴- ١٨ اسماعیلی(روانی) م انقلاب- جمالزاده جنوبی ٧
 21. ٩۵۵٠١١- ١٩ اقبال(زایشگاه) خ آذربایجان- بین رودکی و نواب ٩۵٢۴٩۵
 22. ۵۵۶٠۶٠٣۴- ٢٠ اکبر آبادی خ مولوی- ایستگاه باغ فردوس ۵۵۶٣٩٨٨٨
 23. ۶۶۴۶٧۵۶٣- ٢١ البرز خ انقلاب- خ وصال شیرازی- نرسیده به خبابان بزرگمهر ۴
 24. ۶۶٧٠۴٠۵١- ٢٢ الوند خ حافظ- چهارراه عزیز خان ٧
 25. ٧٧۵۵٨٠٠١- ٢٣ امام حسین م امام حسین- خ شهید مدنی(نظام آباد) ۵
 26. ۶۶٩٣٠٠۴٠- ٢۴ امام خمینی خ باقرخان- مجتمع بیمارستان امام خمینی ٩
 27. ۶۶٧٠۶١۶١- ٢۵ امید چهارراه امیر اکرم- خ نوفل لوشاتو ۴
 28. ۶۶٧٠٨١٠٣- ٢۶ امیر اعظم خ سعدی شمالی ۵
 29. ۶۶۵١۵٠٠١- ٢٧ امیرالمومنین خ ستارخان- خ نیایش ٩
 30. ۵۵۵٨٢٣١- ٢٨ امیرالمومنین انتهای خ نازی آباد- جنب درب غربی پارک سردار جنگل- خ شیرمحمدی ٢
 31. ٢٩ انیستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی انتهای بلوار کشاورز- مجتمع امام خمینی ۶۶٩٣١۴۴۴
 32. ٧٧۵٣١١٢۴- ٣٠ ایران خ سعیدی هدایت- خ تنکابن ۵
 33. بیمارستانهای خصوصی طرف قرارداد
 34. بیمارستانهای دولتی طرف قرارداد
 35. لیست وآدرس بیمارستانهای موجود در شهر تهران
 36. ردیف
 37. نام بیمارستان آدرس تلفن
 38. ٧٧۶٠٨٠۶١- ٣١ ایرانشهر خ شریعتی- نرسیده به طالقانی- خ جواد کارگر ٩
 39. ٢٢٠٠٩٠٧١- ٣٢ ایرانمهر خ شریعتی- دوراهی قلهک ١٠
 40. ۶۶٠١۴٨٠٠- ٣٣ بابک(زایشگاه) خ آذربایجان- خ کارون- چهارراه طوس ٢
 41. ٣٣١١١٣٩١- ٣۴ بانک ملی ایران خ فردوسی- مقابل کوچه شیروانی- ادارات مرکزی بانک ملی ٩
 42. ۶۶۴۶٢٣۶٣- ٣۵ باهر خ جمهوری- خ شیخ هادی ۶
 43. ٣۶ بقیه الله اعظم خ ونک- خ ملاصدرا- بعد از چهارراه شیخ بهائی ٢١۵١
 44. ٣٣٣۴٨٠٣۶- ٣٧ بوعلی م امام حسین- خ دماوند ٩
 45. ٣٨ بهار نو م راه آهن- خ انبار نفت- نبش میدان بهداری ۵۵۶۴۴۴٠٠ و ۵۵۶۴۵٠٠٣
 46. ٧٧۵۴٧٩٧١- ٣٩ بهرامی م امام حسین- خ دماوند- خ قاسم آباد ۴
 47. ٨٨٩۶٠٠۵١- ۴٠ پارس بلوار کشاورز- جنب ساختمان سامان ٩
 48. ۴١ پاسارگاد خ شریعتی- بین سه راه طالقانی و خ انقلاب- نرسیده به سمیه ٧٧۵٠٢۶۵٨ و ٧٧۵٠٣۶٠٠
 49. ٨٨٧٣۴۵۵١- ۴٢ پاستورنو خ عباس آباد- خ بخارست- نبش خ هشتم ٧
 50. ۴٣ تختی(کودکان) خ شوش شرقی ۵۵١٢۴٠۴٠ و ۵١٢۴٠
 51. ٢٢٢٣۴٩٨٣ ۴۴ توانبخشی معلولین ذهنی تهران خ شریعتی- بالاتر از پل صدر- شماره 1641
 52. ۴۵ توحید(سوانح سوختگی 2) خ توحید- نرسیده به چهاراه فرصت شیرازی ۶۶٩٢٧۵۵٠ و ۶۶٩٢٧٠۴٣
 53. ٨٨٨۴۵٠٧۶- ۴۶ تهران خ کریم خان زند- خ مدیر ٧
 54. ٧٧٨٨۴۶٩٠- ۴٧ تهران پارس فلکه سوم تهرانپارس ۴
 55. ٨٨٧١٢٩٣١- ۴٨ تهران کلینیک خ قائم مقام فراهانی- جنب سفارت اندونزی و ساختمان پزشکان ٢٠٠ و ۴
 56. ٨٨٨٣٣١٣٣- ۴٩ جم خ استاد مطهری- خ فجر ۶
 57. ٢٢٢٩٠٢٠۴- ۵٠ جماران(قلب) م جماران- خ شهید حسنی کیا ٩
 58. ۵١ جواهری خ دکتر شریعتی- بالاتر از قلهک- خ زرگنده ٢٢۶٠٠٠٢ و ٢٢۶١٠١۶
 59. ۴۴٠٧٩١٣١- ۵٢ چشم پزشکی پیامبران(خیریه) فلکه دوم صادقیه- خ آیت الله کاشانی- بلوار ابوذر ۴١
 60. ۵٣ حسینیه ارشاد جاده قدیم کرج- کیلومتر 17 روبروی شهرک کلویسه ۶۶٠٢۶۵٩٣
 61. ٨٨٨۴٣٩٧۵- ۵۴ حضرت زینب خ سمیه- تقاطع فرصت ٧
 62. ٨٨٧٩٧٧۵١- ۵۵ خاتم الانبیاء خ ولیعصر- خ رشید یاسمی ٩
 63. ٧٧۶٠٣٠٧۶- ۵۶ خانواده(ارتش) خ شریعتی- سه راه طالقانی- خ کاج ٨
 64. ۶۶٧٠١١۵٢- ۵٧ دادگستری م فردوسی- خ پارس ۵
 65. ٣٣۵۵٠٠٠- ۵٨ دکتر سپیر م بهارستان- به طرف سرچشمه- نرسیده به چهارراه سیروس ١
 66. ٨٨٠٢۶٠٠١- ۵٩ دکتر شریعتی خ کارگر شمالی- خ جلال آل احمد- روبروی خاک شناسی ٩
 67. ٢٢٨٠٣۵۵٠- ۶٠ دکتر مسیح دانشوری نیاوران- خ شهید باهنر- دارآباد ٩
 68. بیمارستانهای خصوصی طرف قرارداد
 69. بیمارستانهای دولتی طرف قرارداد
 70. لیست وآدرس بیمارستانهای موجود در شهر تهران
 71. ردیف
 72. نام بیمارستان آدرس تلفن
 73. ۶١ دکتر معیری خ مجاهدین اسلام ٧٧۵٣۵١١۴ و ٧٧۵٣۵١١٧
 74. ٨٨٧٨۵٨١١- ۶٢ دی خ ولیعصر- خ توانیر ٩
 75. ٣٣٩٨١٢٢٠- ۶٣ رازی(روانی) شهرری- امین آباد ٩
 76. ۵۵۶٠٩٩۵٢- ۶۴ رازی خ وحدت اسلامی ٣
 77. ۶۵ رجایی خ ولیعصر- اول پارک ملت ٢١٩٢١
 78. ٨٨۶۵١۶۶- ۶۶ رسالت پل سید خندان- ابتدای بزرگراه رسالت- نبش خ ابوذر غفاری ٧٠
 79. ۶٧ رضائی(اعصاب و روان) نیاوران- منظریه 2 – خ شهید ابراهیمی ٢٢٨٠١١٩٧ و ٢٢٢٨٠٣٨٠
 80. ٧٧٨٨٧٧٣۴- ۶٨ روئین تن آرش(زنان و زایمان) تهرانپارس- فلکه سوم- خ 196 شرقی- نرسیده به فلکه پروین ۵
 81. ۵۵۴٩١۵١- ۶٩ روزبه خ کارگر جنوبی- بین م قزوین و چهارراه لشگر ۵
 82. ٨٨٩۶۵۵١٧٠- ٧٠ ساسان بلوار کشاورز- بیمارستان ساسان ٩
 83. ۶۶٩٣٨٠٨١- ٧١ سانترال شماره 1 خ باقرخان- روبروی بیمارستان امام خمینی ٩
 84. ٨٨٩۵٧٣٩١- ٧٢ سجاد خ دکتر فاطمی- خ چهل ستون- اولین ساختمان ۶۶
 85. ٣٣١٢٩١١١- ٧٣ سوم شعبان خ ری- خ رضوی ٩
 86. ۶۶٧٠١٠۴١- ٧۴ سینا خ امام خمینی- میدان 31 شهریور ٩
 87. ۶۶٧٠٠٠٢١- ٧۵ شرکت نفت خ حافظ- چهاراه عزیز خان ٩
 88. ٣٣١٢٠٠٧۶- ٧۶ شفا یحیائیان م شهدا- خ مجاهدین ٩
 89. ۶۶٠٢٧۶۴۵- ٧٧ شماره 5 شهید فیاض بخش خ خلیج- جنب ویتانا ۵٠
 90. ٢٢٧١٨٠٠١- ٧٨ شهدای تجریش م تجریش- خ شهرداری ٩
 91. ۵۵٩٠٩٠۵١- ٧٩ شهدای هفت تیر شهرری- خ شهید رجائی- تقاطع خیابان شهرداری ۴
 92. ٨٠ شهدای یافت آباد یافت آباد- خ الغدیر- نرسیده به خیابان حسین باقری ۶۶٨٠۶٣٢٢
 93. ۶۶٨٧۵٣۶١- ٨١ شهریار خ آذربایجان- جنب خیابان کارون ۴
 94. ٨٢ شهید اشرفی اصفهانی خ مولوی- چهارراه مولوی ۵۵۶٣۵٢۵٢ و ۵۵۶٢١٨٨٩
 95. ٢٢٩٣٧٠٣۴- ٨٣ شهید دکتر چمران (وابسته به ارتش) م نوبنیاد- خ صنایع ( اقدسیه) ۵
 96. ٧٧٣١١٠١١- ٨۴ شهید دکتر لواسانی سه راه تهرانپارس- جاده آبعلی ۵
 97. ٨۵ شهید شرعت رضوی مهرآباد جنوبی ۶۶۶٩٢٧١١ و ۶۶۶٩٢٨٧٨
 98. ۵۵٠۴۴٣٣٠- ٨۶ شهید فهمیده خ هلال احمر- بین نواب و عباسی ١
 99. ٢٢۵۴٩٠١٠- ٨٧ شهید لبافی نژاد (تأمین اجتماعی) خ پاسداران- خ امیر ابراهیمی- خ بوستان نهم ١٨
 100. ٨٨٩٠۶١٣٠- ٨٨ شهید مصطفی خمینی خ ایتالیا- نرسیده به خیابان وصال شیرازی ٩
 101. ٨٨٧٧٠٠٣١- ٨٩ شهید مطهری(سوختگی) خ ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خ رشید یاسمی ۶
 102. ٩٠ صدر(تأمین اجتماعی) بلوار کریمخان- خیابان به آفرین ۶۶۴٠٩٩٨١ و ۶۶۴٠٨٧٢۵
 103. بیمارستانهای خصوصی طرف قرارداد
 104. بیمارستانهای دولتی طرف قرارداد
 105. لیست وآدرس بیمارستانهای موجود در شهر تهران
 106. ردیف
 107. نام بیمارستان آدرس تلفن
 108. ۵۵٧٢۵٢١۶-٧ ٩١ ضیائیان خ فلاح- 30 متری اباذر- مقابل شهرداری منطقه 17
 109. ٧٧۵٣٠٠٩١- ٩٢ طرفه م بهارستان- خ بهارستان ۴
 110. ٨٨٧١۴٨٩١- ٩٣ طوس خ استاد مطهری- خ روح الله عبادی ۴
 111. ٢٢٢٢٢٠۴١- ٩۴ علی اصغر خ دکتر شریعتی- خ شهید دستگردی ۴
 112. ۶۶٧٠٢١٢١- ٩۵ عیوض زاده خ شیخ هادی- بالاتر از جامی ۵
 113. ۵۵۴٠٠٠٠۵- ٩۶ فارابی جدید پائئن تر از میدان قزوین ٩
 114. ۵۵۴۴٩۴١- ٩٧ فارابی(چشم) میدان قزوین ۶
 115. ٨٨٧١٣٨٨٣- ٩٨ فاطمه یوسف آباد- جنب پارک شفق ٧
 116. ٣٣٣٣۶٣١١- ٩٩ فجر خ پیروزی- بن بست فجر- جنب پادگان فجر ٨
 117. ۵۵٩٠٢٠۶۴- ١٠٠ فیروز آبادی شهرری- فدائیان اسلام ٩
 118. ۶۶۴۶٧٩٠١- ١٠١ فیروزگر خ ولیعصر- خ ولدی- خیابان به آفرین ۵
 119. ٨٨٠۶٨٨٨۵ و ٨٨۶٠١٩٢۶ ١٠٢ قمر بنی هاشم بزرگراه رسالت- نرسیده به پل سیدخندان- نبش خ 14
 120. ٨٨٧٩٧۶١١- ١٠٣ کسری م آرژانتین- خ الوند ١٩
 121. ١٠۴ کودکان خ ولیعصر- کوچه رحیم زاده ۶۶۴۶۴۴٢۵
 122. ١٠۵ کیان خ دکتر شریعتی- دوراهی قلهک ٢٢۶٣٨٣٨ و ٢٢۶٢٨٢٨
 123. ۵۵۴٩٠٠۵- ١٠۶ لقمان حکیم(مسمومین) چهارراه لشگر- چهارراه مخصوص ٩
 124. ١٠٧ لولاگر خیابان خوش- بین دامپزشکی و آذربایجان ٩۵١١١۴ و ٩۵۵٠٠٠
 125. ١٠٨ مادران خ دکتر بهشتی- م تختی- خ مهناز- کوی آریا وطنی ٨٨٧۵۶۴۴۴ و ٨٨٧۵١۴١۴
 126. ۶۶۴٠۵٧٠۵- ١٠٩ مدائن خ ولیعصر- صبای جنوبی ٨
 127. ٢٢٠٧۴٠٩٠- ١١٠ مدرس(قلب) انتهای خیابان سعادت آباد ۵
 128. ٣٣٧٩۵٨٢٣- ١١١ مردم میدان کلانتری- خیابان کرمان ۵
 129. ۶۶٩٢٠٩٨١- ١١٢ مرکز طبی کودکان انتهای بلوار کشاورز- خیابان شهید دکتر قریب ٣
 130. ۶۶٧٠٢٠١١- ١١٣ مروستی خیابان نوفل لوشاتو- بالاتر از کوچه لولاگر ۵
 131. ۵۵٣١١٩٢۵- ١١۴ مفرح یاخچی آباد- خیابان بهمنیار ٨
 132. ٢٢٢٢٧٠٢٠- ١١۵ مفید خیابان شریعتی- روبروی حسینیه ارشاد ٣
 133. ۵۵٣١۴٩٢٧- ١١۶ مهدیه خیابان شوش شرقی- خیابان شهرزاد- خیابان منصور ٩
 134. ٨٨٧۴٧۴٠١- ١١٧ مهراد خیابان مطهری- خیابان میرعماد ٩
 135. ٨٨٩۶٠٠٨٠- ١١٨ مهر خیابان ولیعصر- خیابان زرتشت غربی ٩
 136. ١١٩ مهرگان خیابن ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی ٨٨٧٧١٠٠٠
 137. ٨٨٩٧٨٢٧١- ١٢٠ میلاد اتوبان همت- روبروی شهرک غرب ٨
 138. بیمارستانهای خصوصی طرف قرارداد
 139. بیمارستانهای دولتی طرف قرارداد
 140. لیست وآدرس بیمارستانهای موجود در شهر تهران
 141. ردیف
 142. نام بیمارستان آدرس تلفن
 143. ٨٨٩٠٧٠۶١- ١٢١ میرزا کوچک خان خیابان استاد نجات اللهی- نبش کوچه چهارم ٣
 144. ۶۶٠٠١١٢۶- ١٢٢ میمنت خیابان آزادی- نرسیده به جیحون- خیابان میمنت ٩
 145. ۶۶٧٠٧٠٧١- ١٢٣ نجمیه خ حافظ- نرسیده به چهارراه یوسف آباد ۶
 146. ٢٢٢٨٠۴۴١- ١٢۴ نورافشار نیاوران- جمال آباد- خ اکبر صبوری- خ پانزدهم ٢
 147. ١٢۵ نور سعادت ضلع جنوبی پارک شهر- خ بهشت ۵۵۶٣٧٢٢٢ و ۵۵۶٢۴۵٠١
 148. ٨٨٧٧٠٠٩٣- ١٢۶ نیروی انتظامی شماره 1 م ونک ٨
 149. ١٢٧ نیروی انتظامی شماره 2 خ طالقانی- خ بهار شمالی ٧٧۵٣٠٠٠١
 150. ٢٢۵۴٩٠٩۶-٧ ١٢٨ نیروی دریایی خ پاسداران- میدان هروی- گلستان 5
 151. ١٢٩ نیروی هوایی بزرگراه بسیج مستضعفین- نرسیده به سه راه تختی ٣٣٣۴٩٠٩١
 152. ١٣٠ واسعی خ مجاهدین اسلام- چهارراه آبسردار- کوی سیمین ٧٧۵٣٧٠٠٩
 153. ١٣١ ولیعصر(خیریه) خ خزانه بخارائی- باغ آذری ۵۵٣٠٩٩۴۵ و ۵۵٣٠٠٧٧۴
 154. ۶۶٩٣٩٠٠١- ١٣٢ ولیعصر خ باقر خان- مجتمع درمانی بیمارستان امام خمینی ٩
 155. ٨٨٧٩٧٧۶١- ١٣٣ هاشمی نژاد بالاتر از میدان ونک- خ والی نژاد ۵
 156. ٢٢۵۴۴١٧٣- ١٣۴ هدایت (تأمین اجتماعی) خ شریعتی- خ هدایت ۶
 157. ٨٨٨٢۴٨١٧- ١٣۵ هشترودیان خ شهید قره نی- بالاتر از چهارراه طالقانی ٨
 158. ۶۶٧٠٢١٠٢- ١٣۶ یاسر خ حافظ- خ جامی ٣
 159. ١٣٧
 160. ١٣٨
 161. ١٣٩
 162. ١۴٠
 163. ١۴١
 164. ١۴٢
 165. ١۴٣
 166. ١۴۴
 167. ١۴۵
 168. ١۴۶
 169. ١۴٧
 170. ١۴٨
 171. ١۴٩
 172. ١۵٠لیست وآدرس بیمارستانهای موجود در شهر تهران
 173. ردیف
 174. نام بیمارستان آدرس تلفن
 175. ٨٨٠٢٨٩٣١- 501 ارتش خ فاطمی غربی- خ اعتمادزاده- بالاتر از سفارت پاکستان ۵ ١
 176. ٨٨٨٢٨٠٠١- 502 ارتش خ طالقانی- چهارراه بهار ٣ ٢
 177. ٩۵٢٧۴۵- 503 ارتش خ آزادی- خ استاد معین- تقاطع مالک اشتر ۶ ٣
 178. ٨٨۴٠۵۴١۵- 504 ارتش خ دکتر شریعتی- خ قدوسی ٨٨۴٠٢٠١٣ ۴
 179. ٢٢۴۴٣٨٩٧- 505 ارتش چهارراه مینی سیتی- سه راه ازگل- انتهای بلوار اوشان ٢٢۴۴۵٨٩۶ ۵
 180. ٣٣١٩٠٣٨١- 506 ارتش م شهید کلاهدوز- ابتدای بزرگراه افسریه ٣ ۶
 181. ٨٨٩٠٢١۵۵- 15 خرداد خ کریم خان زند- آبان جنوبی ٩ ٧
 182. ٧٧٨١٠٨۴٠- 17 شهریور م امام حسین- خ دماوند- نبش خیابان هوایی ٧٧٨٣٢٧٠٠ ٨
 183. ٨٨٩٠٢٧٨۵- ٩ آبان خ کریم خان زند- خ آبان جنوبی ٩
 184. ٨٨٣٠٣١۶٣- ١٠ آپادانا خ سپهبد قره نی- نرسیده به کریم خان ۴
 185. ٧٧۶٠١٠٠١- ١١ آراد چهارراه بهار- خ سمیه ۶
 186. ١٢ آریا خ وصال شیرازی- نبش بلوار کشاورز ٨٨٩۶٧١٨١
 187. ۶۶٠٠١١٢۶- ١٣ آزادی خ آزادی- خ میمنت ٩
 188. ٨٨٧٣١٩٧٨- ١۴ آسیا خ بخارست- روبروی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی ٨٠
 189. ٢٢۴٠٣۵۶١- ١۵ آیت اله طالقانی اوین- جنب دانشگاه علوم پزشکی ٧٠
 190. ۵۵٣١١٨٣٢- ١۶ آیت اله کاشانی خ خزانه بخارائی- فلکه دوم خزانه ۵۵١١٣۵ و ۴
 191. ٢٢۶٣٠٠٨- ١٧ اختر خ شریعتی- خ پل رومی- خ شریفی- کوچه آذر ٢٢۶١٧۶١
 192. ۶۶٩٢۴٢١۴- ١٨ اسماعیلی(روانی) م انقلاب- جمالزاده جنوبی ٧
 193. ٩۵۵٠١١- ١٩ اقبال(زایشگاه) خ آذربایجان- بین رودکی و نواب ٩۵٢۴٩۵
 194. ۵۵۶٠۶٠٣۴- ٢٠ اکبر آبادی خ مولوی- ایستگاه باغ فردوس ۵۵۶٣٩٨٨٨
 195. ۶۶۴۶٧۵۶٣- ٢١ البرز خ انقلاب- خ وصال شیرازی- نرسیده به خبابان بزرگمهر ۴
 196. ۶۶٧٠۴٠۵١- ٢٢ الوند خ حافظ- چهارراه عزیز خان ٧
 197. ٧٧۵۵٨٠٠١- ٢٣ امام حسین م امام حسین- خ شهید مدنی(نظام آباد) ۵
 198. ۶۶٩٣٠٠۴٠- ٢۴ امام خمینی خ باقرخان- مجتمع بیمارستان امام خمینی ٩
 199. ۶۶٧٠۶١۶١- ٢۵ امید چهارراه امیر اکرم- خ نوفل لوشاتو ۴
 200. ۶۶٧٠٨١٠٣- ٢۶ امیر اعظم خ سعدی شمالی ۵
 201. ۶۶۵١۵٠٠١- ٢٧ امیرالمومنین خ ستارخان- خ نیایش ٩
 202. ۵۵۵٨٢٣١- ٢٨ امیرالمومنین انتهای خ نازی آباد- جنب درب غربی پارک سردار جنگل- خ شیرمحمدی ٢
 203. ٢٩ انیستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی انتهای بلوار کشاورز- مجتمع امام خمینی ۶۶٩٣١۴۴۴
 204. ٧٧۵٣١١٢۴- ٣٠ ایران خ سعیدی هدایت- خ تنکابن ۵

 

/ 2 نظر / 453 بازدید

hadaghal dorost copy paste mikardi k ghati pati nashe

زرقانی

شما میتونید لینک زیر را در وبلاگ خود قرار دهید و تمام بیمارستان های شهر تهران با نمایش موقعیت و مسیر یابی و اطلاعات کامل بخش های بیمارستانی رو به دوستان و بازدیدی کنندگان وبلاگت ارائه بدی http://www.irancityinfo.com/city/tehran/tag/1/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ با تشکر دکتر زرقانی مدیر سایت مرکز اطلاعات شهری ایران در ضمن اطلاعات کامل موزه ها و .. رو میتونید از روی سایت برداری.