# عضویت،_مجموعه،نقطه،ضرب_در،کمانک،جزء_صحیح،انتگرال،ا